Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Місто Черкаси
Міністерство освіти
і науки України
 

Інформація щодо конкурсу на отримання грантів Черкаського міського голови у галузі загальної середньої освіти

Дата: 03.05.2023 16:50
Кількість переглядів: 109

Гранти Черкаського міського голови – це цільові кошти, що надаються на конкурсній основі грантонабувачу – педагогічному працівникові комунального закладу загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) м. Черкаси для реалізації заявленого проєкту з метою стимулювання та заохочення до використання інноваційних підходів у розвитку загальної середньої освіти та учнівського самоврядування м. Черкаси.

Основними завданнями Конкурсу є:

 • розвиток учнівського самоврядування міста через реалізацію різноманітних проєктів;
 • формування інноваційних освітніх продуктів для впровадження у навчальний процес черкаських ЗЗСО;
 • створення умов для підвищення якості освіти в ЗЗСО за допомогою використання інструментів проєктного менеджменту.

Організаційне забезпечення щодо проведення Конкурсу покладається на департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Напрями реалізації та розміри грантів

Гранти Черкаського міського голови у галузі загальної середньої освіти будуть видаватися за напрямами:

 • Освітній івент;
 • Навчальний продукт;

У напрямі «Освітній івент» беруть участь проєкти, в яких запропоновано проведення розвиткового, навчального, виховного заходу із залученням учнівської молоді міста.

У напрямі «Навчальний продукт» беруть участь проєкти, по завершенню яких буде розроблено матеріали (онлайн посібники, відеоролики тощо) для підвищення якості освіти у ЗЗСО.

Максимальний розмір гранту за кожним напрямом становить 30 000 грн.

Конкурсна комісія

Для розгляду заявок, їх експертизи та висування претендентів на отримання грантів утворюється конкурсна комісія.

Конкурсна комісія оцінює проєкти за наступними критеріями:

 • актуальність, суспільна значимість та можливість масштабування проєкту;
 • кількість бенефіціарів та сталість запропонованого проекту;
 • здатність грантонабувача реалізувати проект у повному обсязі та у зазначені терміни;
 • обґрунтованість кошторису, його відповідність плану реалізації проєкту;
 • інноваційність, оригінальність та креативність проєкту.

Подання документів для у часті у Конкурсі

Для одержання грантів претенденти до 30 травня мають заповнити гугл форму за посиланням https://forms.gle/oJ8hA7HQkYvir7L98, додавши до неї наступні документи, форми яких наведені у додатках:

 1. реєстраційна картка проекту (Додаток 1 );
 2. опис проєкту (див. детальну структуру нижче);
 3. кошторис витрат (Додаток 3);
 4. інформаційна довідка (Додаток 4);
 5. рекомендаційні листи (Додаток 5).

Дата отримання документів та реєстраційний номер проставляється в реєстраційній картці працівником департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради відповідно до дати заповнення гугл-форми.

Про результати розгляду проєкту та подальші дії протягом 01-03 червня 2023 року грантонабувача буде повідомлено на вказану ним електронну адресу. Кожний педагогічний працівник може подати лише одну заявку на отримання гранту.

Пакет документів оформляється державною мовою.

Усі документи, крім рекомендаційного листа, засвідчуються особистим підписом автора проєкту.

До реєстраційної картки вносяться основні відомості про проєкт.

Опис проєкту – друкований текст до 8 сторінок (шрифт Times New Roman розміром 14 друкарських пунктів через 1 міжрядковий інтервал), який включає  наступні розділи:

 • Розділ І «Актуальність, мета й завдання проєкту» (опис проблеми та шляхи її вирішення; мета та завдання проєкту, SWOT аналіз проєкту (сильні та слабкі сторони проєкту, можливості та ризики/загрози) проєкту, опис та обґрунтування суспільної корисності результатів реалізації проєкту, робота, здійснена автором під час підготовки проєкту, чи подавався проєкт на здобуття грантів до інших установ та організацій);
 • Розділ ІІ «План реалізації проєкту», де наводяться етапи реалізації проєкту (назва етапу, строк реалізації етапу, опис заходів для здійснення етапу, обсяг фінансування етапу, можливі проблемні ситуації під час здійснення етапу та шляхи їх вирішення; результати здійснення кожного етапу) (Додаток 2);
 • Розділ ІІІ «Ресурси, необхідні для реалізації проєкту», де надаються відомості щодо обґрунтування необхідності кожної статті кошторису витрат проєкту. Додатково може бути подана інформація про організації, які буде залучено до реалізації проєкту (повне найменування, місце знаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника), характер співпраці; які кошти з інших джерел  очікується отримати (вже отримано) для цільової підтримки проєкту;
 • Розділ ІV «Кінцевий результат», де зазначаються короткотривалі та віддалені суспільно корисні результати проєкту в соціальній та гуманітарній сферах, схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проєкту, заплановані продукти проєктної діяльності, загальна кількість осіб, які матимуть доступ до цих продуктів.

До опису проєкту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проєкт або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото - та відеоматеріали тощо).

Кошторис витрат не повинен перевищувати розміру гранту за відповідним напрямом. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов’язаних з реалізацією проєкту, та детальний розрахунок витрат. Кожна стаття кошторису проєкту повинна бути обґрунтованою в   описі проєкту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проєкту.

Інформаційна довідка містить біографічні відомості про автора проєкту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо та складається за формою, затвердженою департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. До інформаційної довідки обов’язково додаються:

 • згода на обробку, використання та поширення своїх персональних даних з первинних джерел відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання;
 • копія паспорта (перша сторінка і сторінка з позначенням місця проживання чи  місця перебування), завірені підписом претендента на отримання гранту Черкаського міського голови у галузі освіти;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі якщо претендент через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті громадянина України, він додає до копії паспорта сторінку з відповідною відміткою).

Інформація, зазначена у інформаційній довідці, може бути доповнена додатковою інформацією, яка, на думку автора проєкту, розкриває його творчий та організаторський потенціал.

Рекомендаційний лист видається закладом освіти за рішенням педагогічної ради закладу та за погодженням органу учнівського самоврядування. Рекомендаційний лист також може бути наданий й загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі. Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, обов’язково скріплюється печаткою.

Умови підтримки проєктів

Конкурсна комісія розглядає та підтримує тільки ті проекти, які здані вчасно з повним пакетом документів.

До участі в конкурсі не допускаються проєкти, авторами яких є члени конкурсної комісії. Підтримані проекти з реалізації освітніх подій мають втілюватися виключно на території міста Черкаси. Учасники, які планують створити освітній продукт, повинні здійснювати свою діяльність виключно на території міста Черкаси. Заявку на участь в отриманні гранту можуть подавати лише громадяни України, мешканці міста Черкаси, які досягли повноліття.

Заявник зобов’язаний надати інформацію стосовно участі даного проєкту в інших грантових програмах міста та області.

До розгляду Комісії не приймаються проєкти, які:

 • спрямовані на отримання патенту на продукт, що є наслідком реалізації гранту;
 • спрямовані на комерційну, фінансову, прибуткову діяльності;
 • спрямовані на оплату посередницьких послуг;
 • надійшли на конкурс після зазначеного в наказі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради строку;
 • не містять повного комплекту документів;
 • не відповідають вимогам даного Положення.

Кошти грантів не можуть бути використані:

˗    для реалізації комерційних проєктів, що передбачають отримання прибутку;

˗    для надання гуманітарної та соціальної допомоги фізичним особам;

˗    для покриття адміністративних витрат, оплату праці та виплату гонорарів;

˗    на здійснення діяльності, що не пов`язана із представленим проєктом та на покриття незапланованих витрат;

˗    кошти на відшкодування витрат, які були здійснені до підписання договору.

Також грантові кошти не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткування, за винятком обладнання, яке виключно необхідне для реалізації проекту.

Придбане обладнання належить до міської комунальної власності, повинно бути поставлене на баланс ЗЗСО та не може бути передане у власність  грантонабувача або інших осіб.

Порядок надання грантів

Розпорядження Черкаського міського голови про присудження грантів Черкаського міського голови у галузі загальної середньої освіти є підставою для їх виплати переможцям.

Грант надається шляхом виплати цільової разової стипендії грантонабувачам для реалізації підтриманих комісією проєктів.

Проєкти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі протягом одного календарного року.

Одержувач гранту укладає договір з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Форма договору та перелік документів, необхідних для укладення договору, розробляються і затверджуються департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

У разі, якщо одержувач гранту не подав до департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради необхідні для укладання договору документи реалізації проєкту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту скасовується.

Рішення про скасування гранту ухвалюється розпорядженням Черкаського міського голови за поданням департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Звітність і контроль за реалізацією проекту

Грантовий проєкт має бути реалізованим у період бюджетного року.

Грантонабувач надає департаменту освіти та гуманітарної політики в 10-денний строк після завершення проекту творчий звіт про його виконання та фінансовий звіт про використання коштів. До фінансового звіту додаються копії рахунків, накладних, касові чеки тощо.

Творчий звіт про виконання проєкту обов’язково має включати такі розділи: кількісні та якісні показники результатів виконання завдань; інформаційна кампанія по висвітленню реалізації проєкту (посилання на сайти, соцмережі); які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати; який результат виконаної роботи за звітний період. До творчих звітів додаються макети або зразки поліграфічних, інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проєкту (відгуки фахівців, представників органів виконавчої влади, керівників установ, підприємств, організацій).

Фінансовий звіт про виконання проєкту обов’язково має включати такі розділи: статті витрат; суми витрат за кошторисом; фактичні витрати; документи, що підтверджують виконання; усього (сума цифрами й словами).

Кошти можуть бути використані виключно на цілі, передбачені проєктом.

При наданні рахунків на оплату від приватних підприємців необхідно подати копію свідоцтва платника єдиного податку. Необхідність надання інших документів (актів, накладних, калькуляцій тощо) визначається окремо в кожному випадку.

У разі виникнення питань звертайтеся до контактної особи заступниці начальника управління освіти Марини Бакланової за електронною адресою: baklanova.ml@gmail.com або телефоном +380675919097, також протягом 22-26 травня з 9-ї до 16-ї години в каб. 204-б департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 251, можна буде отримати індивідуальну консультацію щодо оформлення грантової заявки та необхідних документів.


« повернутися

Вхід для адміністратора